تکنیک LOCATE در کشف نیازهای مشتریان

◀️LISTEN
به صحبت های مشتری خوب گوش دهید.

‏◀️OBSERVE
به مشتری نگاه کنید. مشتری،محیط کار و حتی خانواده او را ازنظر بگذرانید.

‏◀️COMBINE
صحبت ها، دیدگاه ها و شنیده ها را با شرایط محیط ترکیب کنید.

‏◀️ASK QUESTION
ازسوال کردن خسته نشوید چرا که هر پرسشی میتواند یکی از نیازهای مشتری را برای شما آشکار کند که تا کنون از آن مطلع نبودید

‏◀️TALK TO OTHERS
با دیگران راجع به نیاز مشتری خود صحبت کنید.
مثلا برای خرید یک دستگاه آب سرد کن خوب حتی ممکن است آبدارچی یک شرکت بتواند راهنمای خوبی باشد.

‏◀️EMPATHIZE
ازچشم مشتری به مسئله نگاه کنید و سعی کنید احساس او را درک کنید.